ТООЦООЛОЛ
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Урьдчилгаа төлбөр:
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хугацаа:
Зээлийн хүү:
Сард төлөх дүн:
Өрхийн орлого:
Тооцоолол дэлгэрэнгүй
Зээлийн нөхцөл харах
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Даатгуулах үнэлгээ:
Даатгалын хугацаа:
Даатгалын хураамж:
Төлөх хураамж:
Даатгалын нөхөн төлбөр:
Даатгалын нөхцөл харах

Зөвлөгөө

1. ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ ХЭЗЭЭ ЗАРЛАГДДАГ ТАЛААР:

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд (тухайн албан тушаалд ажиллаж байсан хүн тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрч эсхүл өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн, эрүүл мэндийн байдлын болон урт хугацааны сургалтад хамрагдах болсон, халагдсан зэрэг) төрийн захиргааны байгууллагууд энэхүү сул орон тоог нөхөх захиалгаа Төрийн албаны зөвлөлд  ирүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй ...

ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

  • Зээлийн хугацаа 20 хүртэл жил
  • Зээлийн хүү /жилийн/ 8 /±1/, тухайн жилийн инфляциас хамаарч улиралд нэг удаа өөрчлөгдөж болно.
  • Урьдчилгаа төлбөр 30%-аас дээш/Өөрийн өмчлөлийн орон сууцыг урьдчилгаа хэлбэрээр барьцаалж болно/
  • Өрхийн өр орлогын харьцаа татварын өмнөх орлогын 45 хувиас ихгүй.

Дэлгэрэнгүй ...

    

   Та байр хайж байна уу, арай хийж олсон байр маань дулаан болов уу, сантехник нь ямар бол гэж санаа зовж байна уу. Эсвэл баригдаж буй байрт захиалга өгөхдөө итгэж чадахгүй, эргэлзээтэй байна уу. Тэгвэл та Улсын мэргэжлийн хяналтын газраас гаргасан дараах зөвлөгөөнд түрхэн анхаарал хандуулаарай.

Дэлгэрэнгүй ...

"Conch" вакум цонхны мэргэжлийн компани зөвлөж байна.

Вакум цонх нь өнгө үзэмж сайн, дулаан бага алддаг, эдийн засгийн хэмнэлттэй технологи юм. Энэ утгаараа манай зах зээлд эрэлт өндөртэй хэдий ч чанарын хувьд харилцан адилгүй байгаа тул зөв сонголт хийхэд тань туслах

Дэлгэрэнгүй ...

Хэрвээ иргэн та орон сууц шинээр худалдан авсан аль эсвэл оюутан хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг төлж барагдуулсан бол татварын хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй юм.2 сарын 15-ныг хүртэл шаардлагатай баримт материал бүрдүүлсэн иргэдийг хүлээн авч дуусах учраас өөрийн оршин суугаа дүүрэгтээ хүсэлт, матөриалаа бүрдүүлж өгөх шаардлагатай

Дэлгэрэнгүй ...