ТООЦООЛОЛ
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Урьдчилгаа төлбөр:
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хугацаа:
Зээлийн хүү:
Сард төлөх дүн:
Өрхийн орлого:
Тооцоолол дэлгэрэнгүй
Зээлийн нөхцөл харах
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Даатгуулах үнэлгээ:
Даатгалын хугацаа:
Даатгалын хураамж:
Төлөх хураамж:
Даатгалын нөхөн төлбөр:
Даатгалын нөхцөл харах

Orlogo.mn сайт дээр байрлах баннеруудын үнийн санал

НЭР Хэмжээ Үнэ /1 өдөр/ Тайлбар
A  500x70 20,000₮ Бүх хуудсанд харагдана
A-1 165x250 20,000₮ Бүх хуудсанд харагдана
A-2 165x250 20,000₮ Бүх хуудсанд харагдана
A-3 165x250 20,000₮ Бүх хуудсанд харагдана
A-4 165x250 20,000₮ Бүх хуудсанд харагдана
A-5 668x120 10,000₮ Нүүр хуудсанд харагдана
A-6 668x120 10,000₮ Нүүр хуудсанд харагдана
       

Доохи зурган дээр байршлуудыг харуулсан болно.