Бүртгэлийн дугаар:5045// Бүртгүүлсэн огноо:2019/03/05//
Printprint
7 Буудалын эцэст 10х20 хэмжээ 2 даьхар обект зарна
Төрөл
Объект
Талбай
250
Газрын хэмжээ (м.кв)
500
Аймаг хот
Улаанбаатар хот
Сум дүүрэг
Чингэлтэй
Байршил
7 Буудал эцэст
Нийт үнэ
330 000 000 ₮

Холбоо барих

Утас
96562091
НАРИЙВЧИЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ
Нэмэлт тайлбар : 7 буудал
Газрын зураг:

Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Урьдчилгаа төлбөр:
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хугацаа:
Зээлийн хүү:
Сард төлөх дүн:
Өрхийн орлого:
Тооцоолол дэлгэрэнгүй
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Даатгуулах үнэлгээ:
Даатгалын хугацаа:
Даатгалын хураамж:
Төлөх хураамж:
Даатгалын нөхөн төлбөр:
Тооцоолох
Холбоо барих